Formularis i normatives de les instal·lacions juvenils

En aquesta pàgina podeu trobar informació relativa a:

Vols donar d'alta una instal·lació juvenil?

 • En l'actualitat per donar d'alta una nova instal·lació juvenil només cal presentar una Comunicació prèvia a la posada en funcionament de la instal·lació al Consell Comarcal del Pallars Sobirà amb declaració responsable que es compleixen tots els requisits legals presencialment (al registre) o electrònicament o per qualsevol de les vies establertes legalment.
 • IMPORTANT! Previ a la presentació de la Comunicació prèvia a la posada en funcionament cal assegurar-se de complir tots els requisits, doncs en cas de no fer-ho es pot incórrer en una falta greu i pot suposar l'inici d'un procediment sancionador. Per tal de prevenir aquest fet es pot sol·licitar assessorament als serveis tècnics de Joventut del mateix Consell Comarcal del Pallars Sobirà
  c/ mig, 9 SORT 25560 o Pç F. Alegre Vigatà, 12 SORT
  A/e: [email protected]
  T. 973 620 999

Normatives bàsiques per a les instal·lacions juvenils

Les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o aules de natura i els campaments juvenils) estan regulades per un conjunt de normatives que s'han anat adaptant en els darrers anys als usos i requeriments tant de seguretat com de servei. Les normatives vigents específiques per a les instal·lacions juvenils són les següents:

Avisos importants!

 • Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són la Llei 38/1991 i els seus reglaments, el Decret 140/2003 per a les instal·lacions en edificis i el Decret 203/2013 per als campaments juvenils.

 • El Decret 276/1994 i l’Ordre de 25 de setembre de 1985 ja no són vigents, però alguns dels seus articles encara ho són en referència a les instal·lacions que foren autoritzades durant la seva vigència.

 • El Decret legislatiu 3/2010, d’adequació de les normes amb rang de llei a la Directiva europea de serveis en el mercat interior, ha modificat novament la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en diversos aspectes, un dels quals és important: el règim administratiu aplicable a la posada en funcionament de les instal·lacions juvenils. A partir de l’entrada en vigència del Decret legislatiu, desapareix la necessitat d’una autorització prèvia per a iniciar l’activitat, quedant substituïda per una comunicació prèvia amb declaració responsable del/la titular de la instal·lació. Aquestes modificacions, i les introduïdes per la Llei 33/2010, de Polítiques de joventut, estan ja incorporades al text de la llei disponible per a descàrrega en aquesta pàgina.
 • L’article 80 de la Llei 3/2015, modifica diversos articles de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i també retoca els seus annexos. En concret, suprimeix de l’Annex III –activitats sotmeses al règim de comunicació– els epígrafs 12.38 (Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut) i 12.45 (Campaments juvenils). Amb aquest canvi, totes les instal·lacions juvenils han deixat d’estar sotmeses –si les ordenances municipals no especifiquen un altre règim ambiental– al tràmit de la comunicació ambiental municipal, i la seva obertura es considera innòcua i assimilable a la de qualsevol establiment comercial de baix impacte ambiental. Aquest és el criteri que cal aplicar en les noves obertures d’instal·lacions juvenils, en lloc de l’apartat 6.2.c) del Decret 140/2003, que ara és obsolet. Aquest apartat es corregirà quan es publiqui el nou decret d’instal·lacions juvenils, actualment en tramitació.

Instal·lacions Juvenils del Pallars Sobirà

Formularis i tràmits de comunicació prèvia

Pels següents tràmits s’ha de fer comunicació prèvia amb les declaracions responsables pertinents.  Aquesta comunicació es pot fer via e-tram (per internet i amb certificat digital):

Tràmits digitals (amb certificat digital):

Formularis per imprimir (pdf):

O presencialment al Consell Comarcal, descarregant els formularis corresponents, emplenant-los i presentant-los al registre del Consell Comarcal del Pallars Sobirà:

Comentaris

Materials de la I jornada "Alberguisme a Catalunya. Reptes i Opo

Recull dels materials de la I jornada "Alberguisme a Catalunya. Reptes i Oportunitats" que va tenir lloc els dies 9 i 10 de febrer de 2017 a la Direcció General de Joventut. Inclou:
- Programa de les Jornades
- Ponències dels i les participants

Més info: http://ejoventut.gencat.cat/ca/recursos/cercador_de_recursos/detall?id=9941

Modificacions a la Llei 38/1991

En el DOGC núm. 7340 de 30/03/2017 s’ha publicat la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, més coneguda com a “Llei d’acompanyament dels pressupostos”. L’article 212 d’aquesta Llei modifica la Llei 38/1991, del 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Tal com estava previst, les modificacions s’han introduït:

 • per a adaptar el procediment de legalització al règim de comunicació prèvia (sense declaració responsable) que estableix la Llei 16/2015 de simplificació administrativa,
 • per a actualitzar el règim sancionador, arrodonint els imports de les sancions, establint els marges màxims i mínims de sanció per a cada qualificació d’infracció i ampliant l’import màxim de la competència resolutòria dels consells comarcals a 14.000 euros, i
 • per a corregir una errada en comesa en l’anterior modificació de la Llei, i establir els imports mínims i màxims de les sancions per a les infraccions lleus.

Consulteu la Llei 38/1991 amb les modificacions resultants (pdf)

Recordatori de l'obligat compliment de l’ORDRE IRP/418/2010

Us recordem que totes les instal·lacions juvenils, quan allotgen grups d’adults i famílies, estan subjectes al compliment de l’ORDRE IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya del Departament d’Interior.

L’Ordre esmentada, estableix que les persones que pernocten en un establiment que facilita allotjament a les persones mitjançant un preu s’han de registrar, emplenant, com a mínim, la informació especificada com a obligatòria al formulari de l’annex 1 de l’Ordre (article 2). L’establiment ha de comunicar diàriament als Mossos, per via telemàtica, les dades d’aquelles persones (article 3 i següents).

Hi ha, però, una excepció. L’Ordre, en el seu article 1.2, diu: “Queden excloses del compliment d’aquesta Ordre les instal·lacions inscrites a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils quan acullin activitats organitzades per a menors de 18 anys, sempre que estiguin sota el control i supervisió de persones responsables del grup.” Amb aquesta redacció genèrica queden excloses del compliment totes les tipologies d’instal·lacions juvenils (inclosos els albergs de joventut) i d’activitats (les d’educació en el lleure, les d’Ensenyament, les d’Esports, les d’Atenció a la infància, etc.) sempre que siguin per a persones menors de 18 anys i tinguin al capdavant les persones responsables del grup.

En la resta dels casos, és a dir, quan les instal·lacions juvenils allotgin persones individuals, famílies, grups d’adults, etc., les persones titulars han d’enviar cada dia a la Direcció General de la Policia, de forma telemàtica, les dades d’aquestes persones allotjades, inclosos els infants.

Per a fer-ho, cal seguir les instruccions que consten al web del Departament d’interior, que podeu consultar en aquest enllaç. Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb les Unitats de Policia Administrativa (URPA) de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de referència a la vostra demarcació territorial; les podeu consultar en aquest enllaç.

Sobre Plans d'autoprotecció i Protocols d'emergència

Sobre aquesta qüestió cal recordar que el Decret 82/2010 va ser substituït pel Decret 30/2015, on estableix els requisits i mesures d'autoprotecció i prevenir situacions de risc en el desenvolupament d'activitats públiques a complir.

Aquelles instal·lacions juvenils ubicades en terrenys forestals però que per capacitat no estàn obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció (PAU) cal que tinguin (almenys els Campaments Juvenils, segons l'article 18.8 del decret 203/2013) en virtut de la normativa vigent un Protocol d'actuacions en cas d'emergències (o Pla d'emergències) que consti almenys d'una identificació de les zones de risc, de les zones segures, de confinament i de les vies d'evacuació.

A aquest efecte pot servir d'orientació per elaborar aquest protocol les guies a tal efecte del Departament d'Interior:

Per consultar de forma orientativa l'efectació de riscos (inundabilitat, incendi, etc) d'una localització podeu consultar el mapa de protecció civil de Catalunya:

 

 

Documentació requerida en les inspeccions biennals

Relació de la documentació actualitzada que us serà requerida en la visita d’inspecció.  Si per raons de gestió o organització no teniu la documentació original en la mateixa instal·lació, n’heu de tenir una còpia perquè el tècnic pugui fer les corresponents verificacions:

 • Autorització de funcionament lliurada per l’organisme competent (Secretaria de Joventut o Consell Comarcal) o comunicació d’inscripció efectiva al registre d’Instal·lacions Juvenils lliurada per l’organisme competent. 
 • Analítica de potabilitat de l’aigua. Resultats de les anàlisis d’autocontrol de l'aigua de consum humà, efectuades per un laboratori reconegut oficialment segons s'escaigui
 • Informe de Sanitat. Informe de l’any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i sanitàries de la instal·lació, lliurat i signat pels serveis sanitaris de l’administració competent.
 • Llista de preus de l'any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis oferts.
 • Reglament de règim intern. Normes de funcionament de la instal·lació, de contingut lliure mentre s’atengui a la legislació vigent.
 • Registre d’usuaris. El registre de les persones usuàries de la instal·lació, que ha de contenir les dades personals de les famílies o dels alberguistes individuals, i les dades dels grups i dels seus responsables majors d'edat.
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació i el rebut de l’any en curs.
 • Actes de revisió periòdica d’instal·lacions. Actes conforme s'han realitzat les inspeccions periòdiques pertinents:
  • Inst. baixa tensió.
  • Inst. calefacció i ACS
  • Inst. gas
  • Inst. incendis
  • Inst. aparells elevadors
  • Altres
 • Pla d'autoprotecció o protocol d'emergència, segons escaigui.