El marc normatiu de la intervenció en matèria de joventut

Els projectes per a joves que implementen els ens locals habitualment es materialitzen en portar a terme activitats públiques on hi participen. I per desenvolupar-les cal tenir en compte les diferents normatives que els hi afecten i que, normalment, tenen l’objectiu de garantir la seguretat de les persones que hi assisteixen. Adjuntem un recull no exhaustiu de diverses normatives que afecten el dia a dia dels professionals de joventut a l’hora de dissenyar i implementar actuacions.

DOCUMENTACIÓ

1. Activitats d’educació en el lleure per a menors 
Normativa: 
- Decret 267/2016
Regula les activitats que realitzen les entitats d'educació en el lleure infantil i juvenil per a menors de 18 anys.

Guia: 
Direcció General de Joventut (2015). Anem preparats 2015. Recomanacions i normatives per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys [en línia]. Barcelona: Direcció General de Joventut 
Publicació en format paper i electrònic on s'ofereixen les informacions i les recomanacions necessàries per organitzar totes les activitats d'educació en el lleure amb menors de 18 anys.

2. Instal·lacions juvenils 
Normativa: 
Recull de legislació d’instal·lacions juvenils
Recull de la normativa sectorial vigent sobre les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. S'ofereixen com a arxius PDF descarregables, formatejats perquè resultin de fàcil lectura.

3. Formació en el lleure 
Normativa: 
ORDRE BSF/196/2013de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. (DOGC núm. 6436, de 09.08.2013)
Recull de la normativa de formació en l'educació en el lleure.

Guia: 
PALAU, N. i COMPAÑÓ, P. (2013). Guia per a l’organització dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil [en línia]. Barcelona: Direcció General de Joventut
L’objectiu de la guia és crear un document pràctic en què es recullin els canvis principals que incorpora la normativa i totes aquelles informacions i materials que puguin ajudar les escoles en aquest procés de programació, tenint en compte el canvi de paradigma que representa la formació basada en competències.

4. Espectacles i activitats recreatives 
Normativa: 
Llei 11/2009del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. (DOGC núm. 5419, de 13.07.2009)
Llei que regula les principals situacions sobre la realització d'espectacles públics i d'activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC núm. 5709, de 07.09.2010)
Es tracta del desplegament reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, amb la voluntat de recollir en un únic text normatiu la regulació fins ara dispersa en diverses normes aplicables a aquestes activitats i als llocs on es desenvolupen.
Decret 30/2015de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures
L'objectiu d'aquest Decret és regular les actuacions destinades a adoptar les mesures d'autoprotecció i prevenir situacions de risc en el desenvolupament d'activitats públiques.

Marc legal del voluntariat  

Guies i manuals: 
Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari
Pàgina web del Departament d'Interior on s'explica la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Guia adreçada als municipis sobre els espectacles públics i les activitats recreatives o esportives de caràcter extraordinari, que tenen lloc en espais oberts al públic en zones de platja i/o de protecció de les línies ferroviàries
Guia que recull els procediments que cal seguir per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per a l'organització d'espectacles públics i activitats extraordinàries, incloses proves esportives, que tenen lloc en espais oberts al públic en zones de protecció de les línies ferroviàries i/o del domini públic marítimo-terrestre.

5. Protecció de dades 
Normativa 
Llei orgànica 15/1999de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)
Llei que regula la protecció de dades personals que té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.
Reial decret 1720/2007de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.01.2008)

Guies i manuals 
Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals
Aquesta guia vol oferir una primera aproximació als principis, les garanties i les obligacions que han de tenir en compte els ens locals en la seva actuació per, tal d'ajustar-la al que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Per això, es recullen els principis fonamentals i les obligacions més rellevants, fent referència a la normativa aplicable a cada cas, com també alguns exemples de les consultes més freqüents.
Privacitat per a joves
Pàgina web on es troba informació sobre com les persones joves es poden moure per Internet sense tenir problemes i com han de preservar les seves dades. També es trobaran exemples molt clars del risc que comporta difondre les dades per Internet i a través de mòbils.
Manual pràctic per a joves sobre protecció de dades personals
La Guia explica com fer un bon ús d'Internet i evitar situacions de risc. També aporta eines que ajuden en la protecció de dades persones i informa sobre drets i deures dels usuaris a Internet.

6. Propietat intel·lectual 
Ley 21/2014de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Es tracta de la legislació vigent sobre la protecció de la propietat intel·lectual, d'àmbit estatal. Les mesures que recull aquesta llei s'agrupen en tres blocs: la profunda revisió del sistema de còpia privada, el disseny de mecanismes eficaços de supervisió de les entitats de gestió dels drets de propietat intel¿lectual i l'enfortiment dels instruments de reacció enfront de les vulneracions de drets que permeti l'impuls de l'oferta legal en l'entorn digital.
Preguntes més freqüents sobre la propietat intel·lectualPàgina del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Llistat de preguntes més freqüents sobre propietat intel·lectual. Per facilitar la seva consulta, aquestes preguntes s'han agrupat en una sèrie de blocs temàtics: La propietat intel·lectual, registre, drets: durada i transmissió, autorització per utilitzar obres, entitats de gestió, infracció de drets, còpia privada.
Las creaciones artísticas y el derecho de autor. Guia de la propiedad intelectual para jóvenes
Ofereix informació bàsica sobre el dret d'autor i els drets connexos.
Codi de bones pràctiques en l'àmbit de la creació i la interpretació musicals Recull d'aspectes generals de contractació (drets d'autor, finalitat d'ús d'obres, drets socials, remuneració...) i d'aspectes relatius a la relació que s'estableix entre els creadors i altres agents (el promotor, la discogràfica, l'editorial musical...). També inclou un glossari de terminologia relacionada.

Font: http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/butlleti/Butlleti_45_EJ_marc_2015

Noves normatives a tenir en compte: