Idees per l'educació al Pallars Sobirà

Volem recollir en aquest apartat idees, experiències i bones pràctiques que puguin ser interessants a tenir en compte per l'educació al Pallars Sobirà

Respostes

Patis escolars oberts

Font: Article publicat al butlletí d’[email protected] núm. 95 – Maig de 2016 [pdf]

Patis escolars oberts al barri, una oportunitat de millora educativa per al territori

 • Mercè Creixell - Responsable tècnica del programa
 • Yolanda Montero - Secretària tècnica externa
 • Pilar Lleonart - Cap del Servei d’Acció Territorial d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Una ciutat educadora ha d’oferir espais inclusius, oberts a la comunitat i generadors d’una ciutadania responsable amb el seu entorn proper.
Els patis escolars constitueixen una peça important en aquest concepte d’espai per al bé comú al servei de la societat, d’espai públic de tothom i per a tothom. Entenem, doncs, el pati
escolar com una àgora de trobada on les persones participen, es relacionen, comparteixen...

La falta d’espais destinats a l’ús social i comunitari afecta significativament la qualitat del temps lliure i aquest va ser un dels motius principals per fomentar l’ús comunitari compartit
dels patis escolars fora de l’horari escolar i en dies festius. La necessitat, d’una banda, de poder oferir aquests espais per a la participació de la infància i la joventut en activitats educatives i,
d’altra banda, de generar un vincle de proximitat amb la comunitat van ser el motor del projecte. Aquestes dues idees van constituir un gran repte com a Administració pública local,
amb la finalitat de promoure una educació més equitativa i de qualitat des del desafiament que suposa oferir espais públics que contribueixin a construir una ciutat afavoridora de
sinergies entre organitzacions educatives i socials, centres educatius i territori, i assolir l’èxit educatiu de tots els que hi participen.

D’aquí és d’on va sorgir el programa de l’Institut Municipal d’Educació de Patis escolars oberts al barri, que s’obren a tots els districtes de Barcelona com un espai d’ús públic per a les
famílies, infants i adolescents fora de l’horari escolar, en temps de vacances i en dies festius, per afavorir d’aquesta manera l’ús dels centres escolars i potenciar la seva vessant educativa i
social en un context segur i de proximitat.

La implementació del programa Patis escolars oberts al barri al llarg de deu anys dóna resposta a la necessitat de disposar d’un espai per al temps lliure que a la vegada sigui saludable, segur,
afavoridor de col·laboracions, que ofereixi possibilitats de trobada i que assoleixi la intencionalitat educativa del programa, i generi cohesió amb la comunitat mentre es reforcen
les connexions socials en un clima de respecte i de bona convivència. 

Els patis escolars oberts al barri compten amb un servei de monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins els horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i procura establir
dinàmiques de relació entre els ciutadans, ja que pot accedir-hi qualsevol infant amb la seva família, qualsevol jove o família, tingui o no tingui vinculació amb el centre. Cada territori
compta amb la figura d’un coordinador de patis que realitza un treball de vinculació amb les entitats i els serveis del barri i genera complicitats amb el territori.

A més de l’obertura dels patis, s’hi fan activitats de dinamització educativa de tipus esportiu, artístic, cultural i familiar; a més es disposa de maletes pedagògiques amb jocs de taula,
contes i jocs tradicionals. Aquestes activitats, en la mesura del possible, les realitzen les entitats del mateix barri o districte, són gratuïtes i obertes a tots els infants, joves i famílies
amb l’objectiu de fomentar la sociabilitat, la col·laboració, l’autonomia entre les persones participants i els valors com el respecte, la convivència, el civisme i la solidaritat.

Un dels aspectes clau del programa és la dimensió col·laborativa i comunitària. Es contribueix a enfortir les connexions socials, a millorar la qualitat de la convivència als barris de la ciutat, a
dinamitzar la tasca comunitària, a buscar sinergies entre els diferents agents socials i educatius i a repensar el programa de manera continuada per oferir noves propostes que sorgeixen de la
relació amb el territori.

Els patis escolars oberts al barri són espais d'oportunitat educativa, constitueixen un espai privilegiat per a la convivència dels nens i nenes, les seves famílies, els seus mestres i la
comunitat on s'emmarca el pati. Es permet l'ús comunitari de l'espai públic, en què s’estableix un treball en xarxa amb l'Administració local, les entitats del barri i els mateixos centres
educatius i les seves associacions de pares i mares de la pròpia escola. Es treballa des de la col·laboració i la coresponsabilitat educatives, per construir relacions de confiança que siguin
sostenibles al llarg del temps i que permetin abordar conjuntament reptes relacionats amb l'educació, la salut, la infància i les famílies. La implicació de tothom és bàsica respecte al
desenvolupament del projecte. El programa permet incidir directament en la cohesió i el capital social de la comunitat, amb la qual cosa es potencia la qualitat dels vincles que uneixen
diferents persones de la comunitat, i s’afavoreix una orientació inclusiva entorn de la potenciació de connexions socials (convivència, valors, relacions intergeneracionals i interculturals).

El lideratge estratègic del programa, el porta a terme l’Institut d’Educació de Barcelona, a través de la Direcció de Promoció Educativa. La concreció, però, en el pla d’acció es fa amb els
districtes, a través de les direccions de serveis a les persones mitjançant els tècnics referents d’educació, i es compta amb la col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona, les
direccions i les AMPA dels centres educatius, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i les entitats educatives i socials de la ciutat.

La coresponsabilitat d’entitats socioeducatives i del teixit associatiu dels barris és un gran repte i el programa cal que afavoreixi el compromís compartit dels agents participants, amb la
seva implicació i amb la seva participació, perquè a la vegada incideixi en la participació de les famílies i dels centres educatius.

El programa Patis escolars oberts al barri ha de servir:

 • Per optimitzar l’ús dels centres escolars, que potenciï el seu vessant educatiu.
 • Per fer dels patis escolars un espai de joc lliure, autònom, en un context segur i de proximitat i amb clara influència educativa.
 • Per potenciar l’ús educatiu del temps fora de l’horari escolar.
 • Per promoure activitats educatives que afavoreixin la convivència i la cohesió social als barris de la ciutat.
 • Per fomentar el joc compartit com una font d’aprenentatge personal i col·lectiu, la convivència i la cohesió social als barris a partir d’activitats on s’impulsen l’expressió corporal, la comunicació, el diàleg i el valor de la diversitat, així com per promoure el valor educatiu i socialitzador de les activitats en el temps lliure, i facilitar l’accés lliure i gratuït a tothom.
 • Per afavorir la col·laboració de tots els agents socials i educatius de la comunitat.
 • Per fer dels patis un espai inclusiu, per fomentar espais lliures de barreres arquitectòniques i activitats obertes a tothom, i afavorir el joc inclusiu entre persones amb diverses discapacitats o sense, entre diferents cultures, procedències, generacions...

El procés que segueix una obertura de pati escolar obert al barri és el següent:

 • Demanda d’obertura d’un pati per part del centre educatiu, districte o comunitat, diagnosi participada del territori i deteccions de necessitats.
 • Contacte amb el centre i el districte per part dels tècnics d’educació per a la valoració de l’obertura, i estudi del pati i interès del centre a treballar amb la comunitat i des d’aquesta.
 • Preparació de la festa d’obertura amb la col·laboració dels alumnes del districte i els agents educatius i socials de la comunitat, i preparació del procés de comunicació i difusió del programa i contacte amb els agents clau.
 • Disseny de les activitats de dinamització amb les entitats i els alumnes i difusió posterior de les activitats a realitzar.
 • Disseny dels mecanismes d’avaluació i redefinició del programa. 
 • Coordinació amb referents dels patis, amb centres educatius, entitats, Consorci d’Educació, agents de seguretat i altres programes municipals.

El projecte, després de deu anys, segueix actiu, i incorpora les mesures correctores necessàries fruit de les avaluacions continuades. En el present hi ha nombroses demandes de noves obertures. El projecte és conegut i valorat i cada vegada hi ha més barris que reclamen sumars’hi i treballar en xarxa. En diferents moments del programa es duen a terme accions que permeten avaluar quantitativament i qualitativament l'adequació de les activitats i l'assoliment dels objectius. Ara per ara, tenim en funcionament 69 patis que donen cobertura a tots els districtes que conformen la ciutat de Barcelona.

Per a l’optimització dels recursos de la comunitat, l'ús educatiu de l'espai i del temps s'ha elaborat una guia d'entitats, serveis i equipaments públics que recullen les activitats extraescolars al barri adreçades als infants de 3 a 16 anys que faciliten la promoció de la cohesió social i el treball en xarxa, amb l'adhesió i participació de 600 entitats, tot afavorint la inclusió, les connexions socials i la coresponsabilitat, i implicant la comunitat, els centres escolars i les entitats del barri.

Cal destacar com a punt fort l'estret seguiment que es realitza setmanalment de les activitats i els usos del pati, amb la qual cosa s’elaboren informes per als centres educatius, els districtes, el Consorci d’Educació i els Mossos d’Esquadra. L’alt ús dels programes de patis escolars oberts al barri per part dels nens i nenes i els joves, així com de les seves famílies, constitueixen un element d'èxit d’aquest projecte.

Com a propostes de futur, cal potenciar el paper dels patis escolars oberts al barri en les dinàmiques de barri, i incrementar el treball en xarxa i continuar fomentant la dimensió col·laboradora i comunitària del programa des del punt de vista de barri mitjançant les taules d’infància, els projectes comunitaris, les entitats... Cal revisar l’adequació del programa a la franja d’adolescents i joves i incorporar la seva mirada en les diferents activitats, tant en el disseny com en l’avaluació. En la mateixa línia cal continuar potenciant el paper de les AMPA en les diferents fases d’implementació del programa. En resum, cal seguir avançant per ajustar els patis escolars oberts a la necessitat de cada districte i barri; en definitiva, cal orientar el programa cap a un projecte educatiu més ampli, de territori, que sumi en l’engranatge de construcció dels plans educatius dels barris.

La incorporació de la tecnologia constitueix un altre repte i cal poder posar en un mapa els 69 patis escolars oberts a la comunitat i les sinergies generades amb la comunitat per ajudar a visualitzar i socialitzar el que genera aquest programa per a la producció del sentit comunitari i la transformació d'espais concrets. La presència a les xarxes socials i un web més dinàmic seran cabdals per a la visualització del programa des de qualsevol lloc.

Cal seguir endavant amb el somni de convertir les nostres ciutats en ciutats educadores i això ha de portar-nos a seguir impulsant aquests projectes de base comunitària, a partir de la mirada de les infàncies i de l’infant com a agent actiu de canvi. Són projectes transformadors que des de la comunitat i amb aquesta han d’estar presents en el full de ruta del projecte
educatiu de ciutat.

 

Bibliografia

 • AGRAMUNT, M.; PRATS, B.; VIDAL, V. “El patio, espacio educativo”. Cuadernos de Pedagogía. Núm. 332 (2004), p. 28-30.
 • Avaluació i modelització del programa Patis escolars oberts al barri. Seminari de Treball. Fundació Jaume Bofill.
 • DIVERSOS AUTORS. Temps de les famílies: anàlisi sociològica dels usos dels temps dins de les llars catalanes a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància. Barcelona. Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadanía. Departament d’Acció Social i Ciutadanía. Generalitat de Catalunya, 2008.
 • IMMA M. “Els patis de les escoles: espais d'oportunitats educatives”. Revista Guix (2012), p. 3335.
 • IPA ESPANYA; MARÍN, I.; MOLINS, C.; MARTÍNEZ, H.; HIERRO, E.; ARAGAY, X. Els patis escolars: espais d'oportunitats educatives. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2010.
 • MARÍN, I. “El juego en la educación primaria”. Aula de innovación educativa. Vol. 5, Núm. 52/53 (1996), p. 19-24.
 • MOLINS, C. Aproximació a l’estudi del joc com a aprenentatge sociocultural. Treball de recerca de màster dirigit per la Dra. Sílvia Carrasco. Barcelona: UAB, 1998.
 • TOMÉ, A.; RUÍZ, R. A. “El espacio de juego: escenario de relaciones de poder”. Aula de Innovación Educativa. Vol. 5 (1996), núm. 52/53, p. 37-41.

Bibliografia web

0 point
amunt
avall